Terug
Gepubliceerd op 10/09/2021

Agenda  gemeenteraad

vr 24/09/2021 - 19:00 het auditorium van Odisee
 • 1.

  2021_GR_00241 - Notulen en zittingsverslag gemeenteraadszitting 27 augustus 2021: goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraadszitting van 27 augustus 2021 goed te keuren.

 • 2.

  2021_GR_00255 - Organisatie commissies en zittingen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk in september: politieverordening: bekrachtiging

  Op 7 september 2021 nam de burgemeester een besluit met betrekking tot de organisatie van de raads- en commissiezittingen in september 2021.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze politieverordening van de burgemeester te bekrachtigen.

 • 3.

  2021_GR_00250 - Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: vacant verklaren van twee functies van inspecteur van politie (afdeling niet- dringende politiehulp: dienst wijkpolitie): goedkeuring

  In gemeenteraadszitting van 20 december 2019 werd de personeelsformatie van de lokale politie Sint-Niklaas vastgesteld. Een inspecteur van de afdeling niet-dringende politiehulp, dienst wijkpolitie, werd door de burgemeester benoemd als inspecteur bij de afdeling directie operaties, dienst ondermijning. Hierdoor ontstaat een vacature van inspecteur bij de dienst wijkpolitie. Een agent van de afdeling niet-dringende politiehulp, dienst wijkpolitie, gaat op 1 mei 2022 in pensioen. Hierdoor ontstaat een tweede vacature van inspecteur bij de wijkpolitie.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd twee functies van inspecteur van politie vacant te verklaren voor de afdeling niet-dringende politiehulp, dienst wijkpolitie.

 • 4.

  2021_GR_00251 - Politieaangelegenheden: personeel: administratief en logistiek kader: vacant verklaren van een functie van assistent niveau C (korpsondersteuning - dienst HRM): goedkeuring

  In gemeenteraadszitting van 20 december 2019 werd de personeelsformatie van de lokale politie Sint-Niklaas vastgesteld. In de nieuwe personeelsformatie zijn 36 plaatsen voorzien voor assistenten niveau C. Er is één openstaande vacature van assistent, aangezien een medewerker op 1 juni 2022 met pensioen gaat.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd één functie van assistent open te stellen voor de afdeling korpsondersteuning, dienst HRM.

 • 5.

  2021_GR_00253 - Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: vacant verklaren van drie functies van inspecteur van politie (afdeling dringende politiehulp, interventieteams): goedkeuring

  Bij de afdeling dringende politiehulp, dienst interventieteams, komen er drie vacatures vrij:
  - een inspecteur gaat met pensioen op 1 november 2021;
  - een inspecteur verlaat op 1 januari 2022 via de mobiliteitsprocedure de politiezone om te gaan werken bij de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen;
  - een inspecteur gaat in NAVAP (non-activiteit voorafgaand aan de pensionering) vanaf 1 februari 2022;
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd drie functies van inspecteur van politie vacant te verklaren voor de afdeling dringende politiehulp, dienst interventieteams.

 • 6.

  2021_GR_00254 - Meerjarenplan 2020-2025: opvolgingsrapportering voor het boekjaar 2021: kennisneming

  De regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus bepaalt dat er jaarlijks, vóór eind september, een opvolgingsrapportering wordt voorgelegd aan de raad. Deze rapportering geeft een stand van zaken over de uitvoering van het meerjarenplan tijdens de eerste zes maanden van het lopende jaar. Naast deze verplichte opvolgingsrapportering wordt er facultatief aan de raadsleden ook een overzicht gepresenteerd van de stand van zaken van de strategische projecten, tijdens een algemene commissie.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de opvolgingsrapportering voor de eerste helft van 2021.

 • 7.

  2021_GR_00244 - Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Activiteiten Cultuurcentrum Sint-Niklaas vzw: wijziging lid algemene vergadering: goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met een wijziging in de samenstelling van de algemene vergadering van Activiteiten Cultuurcentrum Sint-Niklaas vzw (ACCSI vzw).

 • 8.

  2021_GR_00256 - Diensten: afdeling plannen en ontwikkelen: aanstellen studiebureau voor masterplan Cultuursite: wijze van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

  In het meerjarenplan van de stad is opgenomen dat er een masterplan zal opgemaakt worden voor een open cultuursite rond de stadsschouwburg en de academies. 
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden goed te keuren.

 • 9.

  2021_GR_00259 - Diensten: openbare werken: leveren van prestaties door derden voor rioleringen: wijze van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

  Aangezien het huidige raamcontract voor het reinigen van riolen, grachtinbuizingen, rioolkolken en het uitvoeren van camera-inspecties afloopt op 31 december 2021, moet er een procedure opgestart worden voor een nieuw raamcontract.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden voor het leveren van prestaties door derden voor rioleringen goed te keuren.

 • 10.

  2021_GR_00258 - Diensten: strategisch project Grote Markt: aanstellen van een dienstverlener voor een studie rond flankerende mobiliteitsmaatregelen: wijze van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

  In zitting van 23 augustus 2021 bekrachtigde het college van burgemeester en schepenen het voorstel van de stuurgroep van het strategisch project Grote Markt om een studie rond flankerende mobiliteitsmaatregelen op te maken. Deze studie wordt nu uitgevoerd aangezien dit een logisch verlengstuk is van de microsimulatie die voor de Grote Markt werd uitgevoerd.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden goed te keuren.

 • 11.

  2021_GR_00248 - Werken: rioproject herwaardering Molenbeek: sluiten samenwerkingsovereenkomst met Aquafin: goedkeuring

  Tussen Aquafin, Scheerders-Van Kerchove verenigde fabrieken (SVK nv) en de stad moet een samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten voor de uitvoering van het rioproject 'herwaardering Molenbeek'.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.

 • 12.

  2021_GR_00243 - Ondertekening Lokaal Klimaat- en Energiepact 2030: goedkeuring

  De Vlaamse Regering keurde op 4 juni 2021 het Lokaal Klimaat- en Energiepact 2030 goed. Met dit pact wil Vlaanderen samenwerken met lokale besturen om de klimaatdoelstellingen 2030 waar te maken. Hierbij wordt een sterke financiĆ«le ondersteuning voor de gemeenten voorzien.
  Minister Somers, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke kansen, roept de steden en gemeenten op om het Lokaal Klimaat- en Energiepact te ondertekenen tegen uiterlijk 29 oktober 2021. Belangrijkste voorwaarden zijn onder meer dat het lokaal bestuur zich engageert in het Europese Burgemeestersconvenant 2030 en dat via het eigen klimaatbeleid een bijdrage wordt geleverd aan de uitwerking van vier werven van het Lokaal Klimaat- en Energiepact. 
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de ondertekening van het Lokaal Klimaat- en Energiepact 2030.  

 • 13.

  2021_GR_00249 - Zakelijke rechten: (speel)bos d'Olmen: minnelijke pachtverbreking: voorwaarden akte: goedkeuring

  Op 4 juni 2021 werd de stad eigenaar van drie landbouwpercelen rond scoutsdomein d'Olmen, met een totale oppervlakte van 2,2 ha. Met het oog op de bebossing van de percelen kon een overeenkomst bereikt worden met de pachter voor de verbreking van de pacht vanaf 25 december 2021. Daarna mag de huidige pachter de grond gratis gebruiken tot de landinrichtingsprocedure duidelijkheid verschaft over de gewenste invulling van de percelen en tot aanvang van de werken door de stad.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze minnelijke pachtverbreking en de voorwaarden van de ontwerpakte goed te keuren.

 • 14.

  2021_GR_00260 - Urbanisatie: Kardinaal Cardijnlaan: uitvoeren van wegeniswerken: goedkeuring

  Op 17 mei 2021 diende het stadsbestuur een aanvraag in tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van wegeniswerken aan de Kardinaal Cardijnlaan. 
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wegeniswerken en de gedeeltelijke afschaffing van de voetweg nr. 86 (Knaptandwegel) goed te keuren. 

 • 15.

  2021_GR_00263 - Urbanisatie Gery Helderenbergstraat: niet vaststellen van de wegenis en het rooilijnplan: goedkeuring

  Op 6 april 2021 diende Patridan nv een aanvraag in tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van een grond in 17 loten aan de Gery Helderenbergstraat. Er worden veertien loten voor woningen in halfopen bebouwing (loten 1-8 en 11-16), twee loten voor woningen in open bebouwing (loten 9-10) en één lot voor groepswoningbouw (lot A) voorzien. In totaal wordt een zone van circa 2.962,93 m² kosteloos overgedragen aan de stad. Deze zone wordt aangelegd met een nieuwe wegenis, een trage doorsteek, een verbindingsweg, een parkeerpocket met elf openbare parkeerplaatsen (samen ± 2.250 m²) en een groenberm met grachtenstelsel (± 620 m²). 
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de wegenis en het rooilijnplan niet vast te stellen. 

 • 16.

  2021_GR_00257 - Werken: ontwerp en bouw techniekhuis (fase 2): gunningsleidraad: goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de gunningsleidraad goed te keuren van de procedure tot aanstelling van een partner voor het ontwerp en de bouw van het techniekhuis (fase 2).

 • 17.

  2021_GR_00245 - Subsidie voor investeringswerken door De Schakel vzw: goedkeuring

  De Schakel vzw wil een nieuwbouw oprichten op hun domein aan de Heihoekstraat 204b, 9100 Nieuwkerken-Waas, ter vervanging van de gebouwen van ’t Schooltje.
  Om dit nieuwbouwproject te kunnen realiseren vraagt De Schakel vzw financiële ondersteuning aan het stadsbestuur.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om, in afwijking van het stedelijke subsidiereglement voor investeringswerken aan jeugd(werk)lokalen, een investeringssubsidie van 250.000 EUR voor dit project goed te keuren.  

 • 18.

  2021_GR_00261 - Huishoudelijke reglementen groepsopvang en gezinsopvang: aanpassingen: goedkeuring

  Het verslag van de financiële inspectie in de gezinsopvang verwijst naar enkele passages in het huishoudelijk reglement. Als gevolg hiervan worden een aantal wijzigingen voorgesteld.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijzigingen aan de huishoudelijke reglementen van de groeps- en gezinsopvang goed te keuren. 

 • 19.

  2021_GR_00262 - Strategisch veiligheids- en preventieplan: verlenging: kennisneming

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de verlenging van het strategisch veiligheids- en preventieplan tot en met 31 december 2021.

 • 20.

  2021_GR_00252 - Politieaangelegenheden: personeel: administratief en logistiek kader: aanvaarding vrijwillig ontslag van een consulent bij de politie: goedkeuring

  Een consulent bevindt zich van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2021 in het stelsel 'afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden'. Op 31 augustus 2021 diende zij haar vrijwillig ontslag in bij de korpschef van de lokale politie Sint-Niklaas. Het vrijwillig ontslag gaat in op 1 oktober 2021.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het vrijwillig ontslag van betrokkene te aanvaarden. 

 • 21.

  2021_GR_00246 - Politieaangelegenheden: personeel: arbeidsongevallen: genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid (2020/AO/21-PZ): goedkeuring

  Naar aanleiding van het arbeidsongeval van 11 juni 2020 overkomen aan een medewerker bij lokale politie Sint-Niklaas, ondervindt betrokkene geen blijvend restletsel.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning van 0 % invaliditeit goed te keuren. 

 • 22.

  2021_GR_00247 - Politieaangelegenheden: personeel: arbeidsongevallen: genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid (2021/AO/06-PZ): goedkeuring

  Naar aanleiding van het arbeidsongeval van 6 mei 2021 overkomen aan een inspecteur bij lokale politie Sint-Niklaas, ondervindt betrokkene geen blijvend restletsel.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning van 0 % invaliditeit goed te keuren. 

 • PLANNING COMMISSIES

  De commissie voor economie, evenementen, stadspromotie en digitalisering gaat niet door aangezien er geen punten op de agenda staan. 

  De commissie voor mobiliteit, publieke ruimte en stadsontwikkeling: op maandag 13 september 2021 om 20 uur.

  De commissie voor jeugd, participatie en gebouwen: op dinsdag 14 september 2021 om 19 uur.
  Voor aanvang van deze commissie zal een rondleiding gegeven worden in de nieuwe stadhuisvleugel, aanvang om 17.30 uur en raadsleden moeten zich op voorhand inschrijven.

  De commissie voor ruimtelijke ordening, duurzaamheid en natuur: op dinsdag 14 september om 20 uur.

  De commissie voor welzijn, diversiteit en burgerzaken gaat niet door aangezien er geen punten op de agenda staan. 

  De commissie voor cultuur, deeltijds kunstonderwijs, en landbouw: op donderdag 16 september 2021 om 19 uur. 

  De commissie voor wonen, kinderopvang, opvoeding en onderwijs: op donderdag 16 september 2021 om 20 uur.
  Tijdens deze commissie zal een toelichting gegeven worden bij het project 'Nieuwkerken renoveert beter'. 

  De commissie voor algemeen beleid, veiligheid, internationale samenwerking en erediensten op maandag 20 september 2021 om 19 uur.
  Tijdens deze commissie zal een toelichting gegeven worden bij het jaarverslag van de dienst GAS. 

  De algemene commissie: op dinsdag 21 september 2021 om 19 uur. Deze commissie zal volledig fysiek doorgaan in de trouwzaal. 
  Tijdens deze commissiezitting wordt een toelichting gegeven bij de doelstellingenrealisatie en de opvolging van de strategische projecten. 
  Voor aanvang van deze commissie zal een rondleiding gegeven worden in de nieuwe stadhuisvleugel, aanvang om 17.30 uur en raadsleden moeten zich op voorhand inschrijven.