Terug gemeenteraad

vr 24/09/2021 - 19:00 het auditorium van Odisee

OPENBARE ZITTING

Politie

Politie

Ondersteuning

Beleidsondersteuning

 • De regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus bepaalt dat er jaarlijks, vóór eind september, een opvolgingsrapportering wordt voorgelegd aan de raad. Deze rapportering geeft een stand van zaken over de uitvoering van het meerjarenplan tijdens de eerste zes maanden van het lopende jaar. Naast deze verplichte opvolgingsrapportering wordt er facultatief aan de raadsleden ook een overzicht gepresenteerd van de stand van zaken van de strategische projecten, tijdens een algemene commissie.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de opvolgingsrapportering voor de eerste helft van 2021.

Dienstverlening

Bestuursadministratie

Techniek

Overheidsopdrachten en administratie

Omgeving

Plannen en ontwikkelen

 • De Vlaamse Regering keurde op 4 juni 2021 het Lokaal Klimaat- en Energiepact 2030 goed. Met dit pact wil Vlaanderen samenwerken met lokale besturen om de klimaatdoelstellingen 2030 waar te maken. Hierbij wordt een sterke financiële ondersteuning voor de gemeenten voorzien.
  Minister Somers, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke kansen, roept de steden en gemeenten op om het Lokaal Klimaat- en Energiepact te ondertekenen tegen uiterlijk 29 oktober 2021. Belangrijkste voorwaarden zijn onder meer dat het lokaal bestuur zich engageert in het Europese Burgemeestersconvenant 2030 en dat via het eigen klimaatbeleid een bijdrage wordt geleverd aan de uitwerking van vier werven van het Lokaal Klimaat- en Energiepact. 
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de ondertekening van het Lokaal Klimaat- en Energiepact 2030.  

 • Op 4 juni 2021 werd de stad eigenaar van drie landbouwpercelen rond scoutsdomein d'Olmen, met een totale oppervlakte van 2,2 ha. Met het oog op de bebossing van de percelen kon een overeenkomst bereikt worden met de pachter voor de verbreking van de pacht vanaf 25 december 2021. Daarna mag de huidige pachter de grond gratis gebruiken tot de landinrichtingsprocedure duidelijkheid verschaft over de gewenste invulling van de percelen en tot aanvang van de werken door de stad.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze minnelijke pachtverbreking en de voorwaarden van de ontwerpakte goed te keuren.

Vergunnen en toezicht

 • Op 17 mei 2021 diende het stadsbestuur een aanvraag in tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van wegeniswerken aan de Kardinaal Cardijnlaan. 
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wegeniswerken en de gedeeltelijke afschaffing van de voetweg nr. 86 (Knaptandwegel) goed te keuren. 

 • Op 6 april 2021 diende Patridan nv een aanvraag in tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van een grond in 17 loten aan de Gery Helderenbergstraat. Er worden veertien loten voor woningen in halfopen bebouwing (loten 1-8 en 11-16), twee loten voor woningen in open bebouwing (loten 9-10) en één lot voor groepswoningbouw (lot A) voorzien. In totaal wordt een zone van circa 2.962,93 m² kosteloos overgedragen aan de stad. Deze zone wordt aangelegd met een nieuwe wegenis, een trage doorsteek, een verbindingsweg, een parkeerpocket met elf openbare parkeerplaatsen (samen ± 2.250 m²) en een groenberm met grachtenstelsel (± 620 m²). 
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de wegenis en het rooilijnplan niet vast te stellen. 

Cultuur en vrije tijd

Jeugd

Welzijn

Kinderopvang

Welzijn staf

Aanvullende punten

BESLOTEN ZITTING

Politie

Politie

Ondersteuning financiën

Verzekeringen