Terug gemeenteraad

vr 27/08/2021 - 19:00 gemeenteraadzaal

Mededelingen

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

OPENBARE ZITTING

Politie

Politie

Ondersteuning financiën

Belastingen

 • De coronacrisis heeft negatieve financiële gevolgen voor bepaalde ondernemers. Het is billijk om vanuit de stad vrijstelling van belastingen en retributies te verlenen waar mogelijk/nodig. Er wordt voorgesteld vrijstelling te verlenen op de algemene gemeentelijke bedrijfsbelasting voor een aantal ondernemers die tot op vandaag zware negatieve financiële gevolgen ondervinden van de coronacrisis.
  Net zoals andere afwijkingen van belasting- en retributiereglementen moet deze tijdelijke, uitzonderlijke maatregel worden goedgekeurd door de gemeenteraad.
   Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

Boekhouding

Ondersteuning

HR

 • De algemeen directeur staat in voor het dagelijks personeelsbeheer. Hij kan deze bevoegdheid delegeren naar andere personeelsleden. De uitoefening van het dagelijks personeelsbeheer werd door de algemeen directeur gedelegeerd naar de adjunct-algemeen directeur. Wat onder het begrip dagelijks personeelsbeheer moet worden verstaan, wordt vastgelegd door de raad. In zitting van 25 januari 2019 werd het begrip dagelijks personeelsbeheer door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn vastgesteld.
  Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd een aantal aanpassingen goed te keuren.

Noodplanning

Ombudsfunctie

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het jaarverslag van de ombudsdienst over de werking van 2020 en opdracht te geven aan het college van burgemeester en schepenen om uitvoering te geven aan de aanbevelingen geformuleerd door de ombudsvrouw.

Dienstverlening

Sport

 • De algemene vergadering van het beheerscomité van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Waasland keurde het jaarverslag en de jaarrekening 2020 goed. Deze vereniging beoogt overleg en samenwerking op vlak van sport tussen negen gemeenten: Beveren, Kruibeke, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de interlokale vereniging Burensportdienst Waasland goed te keuren. 

Bestuursadministratie

 • De vereniging Audio is een welzijnsvereniging in toepassing van deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet lokaal bestuur, met als doel interne audits uit te voeren voor de aangesloten besturen. De stad Sint-Niklaas is deelgenoot van deze vereniging.
  Met e-mail van 26 juli 2021 vraagt Audio goedkeuring voor de toetreding van de gemeente Assenede en het zorgbedrijf Ouderenzorg Genk als nieuwe leden van de vereniging.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

Techniek

Overheidsopdrachten en administratie

Omgeving

Plannen en ontwikkelen

Stedelijk basisonderwijs

 • Naar jaarlijkse gewoonte werd de inhoud van het huidige schoolreglement van stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele en stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken geëvalueerd naar het model van de Onderwijsvereniging Van Steden en Gemeenten vzw (OVSG). In navolging hiervan werden een aantal aanvullingen of wijzigingen aangebracht.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het aangepaste schoolreglement goed te keuren. 

Vergunnen en toezicht

Cultuur en vrije tijd

Bibliotheek

 • In het kader van de implementatie van het nieuwe softwareprogramma 'Wise' bij de bibliotheek werd het dienstreglement aangepast. Het dienstreglement van de bibliotheek werd tevens toegankelijker en duidelijker gemaakt, onder meer wat betreft de bewoordingen van het dienstreglement alsook enkele inhoudelijke wijzigingen met het oog op de hedendaagse noden. Het aangepast dienstreglement gaat in op 1 september 2021.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de aanpassing van het dienstreglement.

Jeugd

Welzijn

Welzijn staf

Aanvullende punten

BESLOTEN ZITTING

Politie

Politie

Ondersteuning financiën

Verzekeringen


Publicaties

Agenda
Besluitenlijst