Terug raad voor maatschappelijk welzijn

vr 24/09/2021 - 21:00 het auditorium van Odisee

OPENBARE ZITTING

Ondersteuning

Beleidsondersteuning

 • De regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus bepaalt dat er jaarlijks, vóór eind september, een opvolgingsrapportering wordt voorgelegd aan de raad. Deze rapportering geeft een stand van zaken over de uitvoering van het meerjarenplan tijdens de eerste zes maanden van het lopende jaar. Naast deze verplichte opvolgingsrapportering wordt er facultatief aan de raadsleden ook een overzicht gepresenteerd van de stand van zaken van de strategische projecten, tijdens een algemene commissie.
  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de opvolgingsrapportering voor de eerste helft van 2021.

Dienstverlening

Bestuursadministratie

 • De organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt
  - dat elke minderjarige over wie niemand het ouderlijk gezag, de voogdij of de materiële bewaring heeft, toevertrouwd wordt aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de gemeente waar hij zich bevindt;
  - dat de jeugdrechtbank of het comité voor de jeugdbescherming aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn de kinderen kunnen toevertrouwen over wie het centrum reeds de materiële bewaring heeft en van wie de ouders geheel of gedeeltelijk uit het ouderlijk gezag zijn ontzet;
  - dat in de gevallen bedoeld hiervoor de raad voor maatschappelijk welzijn onder haar leden een persoon aanwijst die de taak van voogd zal vervullen alsook een persoon die de taak van toeziend voogd zal vervullen.
  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd een nieuwe voogd aan te duiden naar aanleiding van het ontslag van de huidige voogd.

Publicaties

Besluitenlijst