Terug
Gepubliceerd op 08/10/2021

Agenda  gemeenteraad

vr 22/10/2021 - 19:00 gemeenteraadzaal
 • 1.

  2021_GR_00264 - Notulen en zittingsverslag gemeenteraadszitting 24 september 2021: goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraadszitting van 24 september 2021 goed te keuren.

 • 2.

  2021_GR_00279 - Gemeenteraad: kennisneming ontslag van een raadslid en aanstelling van een opvolger: goedkeuring

  Raadslid Freyja De Rijcke verhuist naar Bornem. Zij kan hierdoor het mandaat van raadslid niet langer opnemen en dient haar ontslag in.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het ontslag van raadslid De Rijcke en over te gaan tot het aanstellen van een opvolger, mevrouw Tamara De Boey, door de goedkeuring van de geloofsbrieven, door kennis te nemen van de eedaflegging van het nieuwe raadslid en door de nieuwe rangorde vast te stellen.

 • 3.

  2021_GR_00280 - Gemeenteraad: gemeenteraadscommissies: samenstelling: wijziging: goedkeuring

  Naar aanleiding van het ontslag van mevrouw Freyja De Rijcke als raadslid, met als opvolger raadslid Tamara De Boey, vraagt de Vlaams Belang-fractie de samenstelling van enkele gemeenteraadscommissies te wijzigen.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

 • 4.

  2021_GR_00278 - Organisatie commissies en zittingen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn in oktober: politieverordening: bekrachtiging

  Op 5 oktober 2021 nam de burgemeester een besluit met betrekking tot de organisatie van de raads- en commissiezittingen in oktober 2021.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze politieverordening van de burgemeester te bekrachtigen.

 • 5.

  2021_GR_00267 - Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: vacant verklaren van een functie van hoofdinspecteur van politie (milieu-en dierenpolitie): goedkeuring

  In gemeenteraadszitting van 20 december 2019 werd de personeelsformatie van de lokale politie Sint-Niklaas vastgesteld. De formatie bevat onder meer veertig functies van hoofdinspecteur van politie. Momenteel zijn niet alle functies van hoofdinspecteur ingevuld. Recent werd het voormalig diensthoofd van de dienst milieu- en dierenpolitie intern bij een andere dienst ingezet in het korps. Een hoofdinspecteur van een andere afdeling gaat op 1 januari 2022 met pensioen. Om de operationaliteit van het korps te maximaliseren is het wenselijk een functie van hoofdinspecteur in te vullen bij de dienst milieu- en dierenpolitie. 
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een functie van hoofdinspecteur van politie vacant te verklaren bij de dienst milieu- en dierenpolitie.

 • 6.

  2021_GR_00269 - Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: vacant verklaren van vier functies van inspecteur van politie (afdeling dringende politiehulp, interventieteams): goedkeuring

  In gemeenteraadszitting van 20 december 2019 werd de personeelsformatie van de lokale politie Sint-Niklaas vastgesteld. Om de operationaliteit van het korps te optimaliseren wenst de korpschef nog vier vacatures open te stellen bij de dienst interventieteams. Dit past binnen de vastgestelde personeelsformatie.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd vier functies van inspecteur van politie vacant te verklaren voor de afdeling dringende politiehulp, dienst interventieteams.

 • 7.

  2021_GR_00293 - Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: vacant verklaren van een functie van inspecteur van politie (afdeling dringende politiehulp, interventieteams): goedkeuring

  In gemeenteraadszitting van 20 december 2019 werd de personeelsformatie van de lokale politie Sint-Niklaas vastgesteld. Bij de afdeling dringende politiehulp, dienst interventieteams, komt er een vacature vrij: een inspecteur start met de basisopleiding van hoofdinspecteur van politie op 1 oktober 2021.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een functie van inspecteur van politie vacant te verklaren voor de afdeling dringende politiehulp, dienst interventieteams.

 • 8.

  2021_GR_00270 - Politieaangelegenheden: personeel: administratief en logistiek kader: aanwerving van drie assistenten onthaal en telefonie omwille van dringende nood (dringende politiehulp - meldkamer): goedkeuring

  In gemeenteraadszitting van 20 december 2019 werd de personeelsformatie van de lokale politie Sint-Niklaas vastgesteld. Als gevolg van een aantal interne verschuivingen zijn er drie vacatures ontstaan van assistent onthaal en telefonie bij de meldkamer. Om een continue dienstverlening te garanderen is het noodzakelijk om de functies snel in te vullen. Dit is mogelijk door gebruik te maken van de procedure 'externe aanwerving omwille van een dringende nood'.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd drie functies van assistent onthaal en telefonie binnen het administratief en logistiek kader in te vullen via een externe aanwerving omwille van een dringende nood.

 • 9.

  2021_GR_00271 - Erediensten: kerkfabrieken: budgetten 2022: kennisneming

  Het jaarlijks in te dienen budget van de kerkfabrieken is een afgeleide van een door hen opgemaakt meerjarenplan. Wanneer dit budget binnen de grenzen van het goedgekeurd meerjarenplan van de kerkfabriek blijft, moet de gemeenteraad enkel kennis nemen van dit budget.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de budgetten 2022.

 • 10.

  2021_GR_00272 - Consolidatie budgetten 2021 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hulp der Christenen en de voormalige kerkfabriek Sint-Jan de Doper: kennisneming

  Eerder werd beslist over te gaan tot de opheffing van de parochie Sint-Jan De Doper en de samenvoeging ervan met de parochie Onze-Lieve Vrouw Hulp der Christenen. 
  In functie van deze ontbinding wordt aan de gemeenteraad gevraagd kennis te nemen van de consolidatie van de budgetten 2021 van de beide kerkfabrieken.

 • 11.

  2021_GR_00295 - Stedelijke commissie ter bevordering van het toerisme: samenstelling: wijziging: goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijziging van het voorzitterschap van de stedelijke commissie ter bevordering van het toerisme, alsook de vervanging van één stemgerechtigd en één raadgevend lid, goed te keuren.

 • 12.

  2021_GR_00283 - Diensten: logistiek: aankoop voorraadbeheerpakket: selectieleidraad en indicatieve raming: goedkeuring

  De dienst logistiek wenst een voorraadbeheerpakket aan te kopen, hiervoor werd een selectieleidraad opgemaakt.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de selectieleidraad goed te keuren.

 • 13.

  2021_GR_00284 - Diensten: personeel: afsluiten van een raamovereenkomst voor het (individueel) leasen van fietsen ten behoeve van het personeel: wijze van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

  De afdeling personeel stelt voor een raamovereenkomst af te sluiten voor het individueel leasen van fietsen voor het personeel.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden goed te keuren.

 • 14.

  2021_GR_00282 - Diensten: beheer gebouwen: wettelijk verplichte keuringen, onderhoud en interventies aan stookinstallaties in diverse stadsgebouwen: wijze van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

  Er moet een nieuwe procedure opgestart worden voor het aanstellen van een dienstverlener voor het uitvoeren van de wettelijk verplichte keuringen, onderhoud en interventies aan stookinstallaties in diverse stadsgebouwen. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open procedure op Europees niveau.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden.

 • 15.

  2021_GR_00296 - Diensten: studieopdracht rioproject Schoonhoudtstraat - Dubbelhofstraat: bijkomende opdracht voor de afkoppelingen op privédomein: addendum aan de samenwerkingsovereenkomst: goedkeuring

  In zitting van 23 augustus 2019 verleende de gemeenteraad zijn goedkeuring aan de overeenkomst tussen enerzijds Aquafin nv en de stad Sint-Niklaas en anderzijds de ontwerper, studiebureau Jouret, voor de uitvoering van de studieopdracht in het kader van het rioproject Schoonhoudtstraat - Dubbelhofstraat.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een addendum aan de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren en dit voor de bijkomende studieopdracht aan de ontwerper voor de afkoppelingen op privédomein.

 • 16.

  2021_GR_00281 - Werken: rioproject Gentstraat - Nauwstraat: eindafrekening: kennisneming

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de eindafrekening voor de opdracht 'rioproject Gentstraat - Nauwstraat', opgesteld door de ontwerper, Group D VOF, Gentsestraat 79, 8530 Harelbeke.

 • 17.

  2021_GR_00291 - Toegangscontrole autoluwe zones door ANPR-camera's: goedkeuring

  In uitvoering van het mobiliteitsplan en het wijkcirculatieplan werd in bepaalde straten een autoluwe zone ingericht, aangeduid en afgebakend met het verkeersbord C3 (verboden toegang) of het verkeersbord F103 (voetgangerszone). De toegang tot deze autoluwe zones zal worden gemonitord door ANPR-camera's (camera's die gebruik maken van de techniek van automatische nummerplaatherkenning).
  Artikel 3, 3° van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties bepaalt dat overtredingen van de bepalingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, uitsluitend vastgesteld door automatisch werkende toestellen, kunnen worden bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie wanneer het gemeentelijk politiereglement hierin voorziet. Het algemeen politiereglement voorziet dat het niet in acht nemen van het verkeersbord C3 en F103 kan worden bestraft met een administratieve geldboete.
  Omdat de lokale politie de beelden van de ANPR-camera's door middel van een lokale server zal verwerken voor het opmaken van vaststellingen die vervolgens zullen worden overgemaakt aan de dienst van de sanctionerend ambtenaar, is de lokale politie verantwoordelijke voor de verwerking, en vallen deze camera's onder het toepassingsgebied van de wet op het politieambt van 5 augustus 1992, gewijzigd door de wet van 21 maart 2018.
  Artikel 25/4 van deze wet bepaalt dat een politiedienst camera's kan gebruiken in een niet-besloten plaats op het grondgebied dat onder zijn bevoegdheid valt mits een voorafgaande principiële toestemming van de gemeenteraad wanneer het gaat om een politiezone.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het gebruik van ANPR-camera's voor toegangscontrole van de autoluwe zones goed te keuren.

 • 18.

  2021_GR_00286 - Wijkcirculatie: reglement betreffende de toegang tot autoluwe zones en verkeersfilters: goedkeuring

  Wijkcirculatie vormt één van de bouwblokken van het mobiliteitsplan (goedgekeurd in 2015). Na een breed participatief traject (de wijkrondes) keurde het college van burgemeester en schepenen in zitting van 7 augustus 2017 het wijkcirculatieplan goed. Het doorvoeren van deze circulatiemaatregelen moet de leefbaarheid en de bereikbaarheid naar een optimaler niveau tillen.
  Binnen het mobiliteitsplan werden de basisprincipes van de wijkcirculatie vastgelegd. De rondweg fungeert als verdeelweg voor de wijken die via één duidelijke invals- en uitvalsweg bereikbaar zijn. Een interferentie tussen de lussen is niet mogelijk voor gemotoriseerd verkeer. Zachte weggebruikers en het openbaar vervoer hebben daarentegen een maximale doorwaadbaarheid in de stad.
  Het wijkcirculatieplan wordt gefaseerd uitgerold. In een volgende fase worden twee zones ingericht als autoluwe zone met name de Collegestraat en de Kroonmolenstraat. De autoluwe zones worden afgebakend met een verkeersbord 'verboden doorgang' met uitzondering van vergunningshouders. De vergunninghouders zullen op basis van hun plaats op de 'witte lijst' een toegang krijgen. Verder worden er twee verkeersfilters ingevoerd met name in de Breedstraat en de Goudenregenlaan. Deze krijgen een zelfde afbakening en statuut als de autoluwe zones. Ook twee voetgangerszones (Stationsstraat en Nieuwstraat) krijgen ter hoogte van de aansluiting van de Grote Markt een ANPR (automatic number plate recognition) om de rechtmatigheid van toegang te checken. Om te weten wie een doorgang krijgt (en dus op de 'witte lijst' terecht komt), is een toegangsreglement nodig.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het toegangsreglement voor de autoluwe zones en verkeersfilters goed te keuren.

 • 19.

  2021_GR_00297 - Zakelijke rechten: onderdoorpersing westelijke tangent: aankoop restperceel Agentschap Wegen en Verkeer: voorwaarden akte: goedkeuring

  Voor de aanleg van een nieuwe duiker moet een onderdoorpersing onder de westelijke tangent gebeuren ter hoogte van spoorlijn 59. Hiervoor moet een deel van een restperceel van het Agentschap Wegen en Verkeer ingenomen worden.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan en de voorwaarden van de ontwerpakte vast te stellen.

 • 20.

  2021_GR_00285 - Werkingsgebied woonmaatschappij Sint-Niklaas: goedkeuring

  Vanaf 1 januari 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren één woonactor vormen met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij. Elke woonmaatschappij moet in een uniek, niet-overlappend werkingsgebied opereren. Gemeenten moeten ten laatste op 31 oktober 2021 een voorstel van werkingsgebied voor de toekomstige woonmaatschappij indienen bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om bij de Vlaamse Woonmaatschappij voor Sociaal Wonen het voorstel in te dienen om één woonmaatschappij op te richten in Sint-Niklaas met als werkingsgebied Sint-Niklaas.

 • 21.

  2021_GR_00275 - Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting cv: wijziging lid raad van bestuur: goedkeuring

  Ingevolge het ontslag van mevrouw Marijke Henne als raadslid en schepen, moet zij vervangen worden als lid in de raad van bestuur van de Maatschappij voor de Huisvesting. De maatschappij zorgt voor woongelegenheden met het oog op de huidige maatschappelijke behoeften voor kwetsbare doelgroepen en mensen met een bescheiden inkomen.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de heer Guy Hanssens voor te dragen als lid van de raad van bestuur van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting cv.

 • 22.

  2021_GR_00276 - Stedelijke openbare bibliotheek: beheerscommissie: vervanging lid: goedkeuring

  In zitting van 22 maart 2019 stelde de gemeenteraad de beheerscommissie van de stedelijke openbare bibliotheek samen. De N-VA-fractie vraagt de vervanging van een lid van de afvaardiging van haar fractie in de beheerscommissie van de stedelijke openbare bibliotheek.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

 • 23.

  2021_GR_00287 - Paul Snoekprijs: reglement: goedkeuring

  De Paul Snoekprijs is een driejaarlijkse prijs uitgereikt door het stadsbestuur van Sint-Niklaas waarbij een bundel Nederlandstalige poëzie bekroond wordt. Deze prijs werd sinds de start in 1991 uitgereikt op basis van diverse criteria, dit zonder dat er een vaststaand reglement was. Met de opmaak van het reglement is er een kader gecreëerd waarop de vakjury zich kan baseren om een laureaat te selecteren.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement van de Paul Snoekprijs goed te keuren.

 • 24.

  2021_GR_00277 - Stedelijke academie voor schone kunsten: academieraad: vervanging lid: goedkeuring

  In de gemeenteraadszitting van 22 februari 2019 werden vertegenwoordigers aangeduid voor de academieraad voor de stedelijke academie voor schone kunsten (SASK). De N-VA-fractie vraagt de vervanging van een lid van de afvaardiging van haar fractie in desbetreffende academieraad.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

 • 25.

  2021_GR_00288 - Verlenging samenwerkingsovereenkomst met Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus vzw, ontmoetingshuis Zigzag: goedkeuring

  Het ontmoetingshuis Zigzag verbindt zich ertoe via zijn werking:
  - laagdrempelige ontmoeting aan te bieden voor mensen in begeleiding binnen de geestelijke gezondheidszorg;
  - ontspannende en vormende activiteiten te organiseren, al dan niet in samenwerking met externe partners;
  - een vrijwilligerswerking te coördineren voor de uitvoering van alle taken in het ontmoetingshuis met maximale participatie van de bezoekers;
  - zich mee in te schakelen in buurt- en/of op herstel en emancipatie gerichte activiteiten;
  - bezoekers gericht te onthalen en indien gewenst door te verwijzen naar het reguliere welzijnsaanbod;
  - bezoekers actief toe te leiden naar het sociocultureel aanbod.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus vzw, ontmoetingshuis Zigzag, goed te keuren.

 • 26.

  2021_GR_00289 - Verlenging samenwerkingsovereenkomst met Avansa Waas-en-Dender vzw houdende de organisatie van Babbelonië in Sint-Niklaas: goedkeuring

  Babbelonië is een wekelijkse samenkomst van Nederlands- en anderstaligen op een vaste dag in de week. Deze bijeenkomst duurt twee uur en heeft als basisactiviteit conversatie in het Nederlands over dagelijkse dingen zoals familie, werk en vrije tijd. De belangrijkste doelstellingen zijn sociale contacten en ontmoeting, maatschappelijke integratie, taalstimulering en interculturele uitwisseling. De anderstaligen oefenen hun Nederlands en de deelnemers leren omgaan met diversiteit in een ongedwongen sfeer.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst met Avansa Waas-en-Dender vzw in het kader van de organisatie van Babbelonië goed te keuren.

 • 27.

  2021_GR_00290 - Samenwerkingsovereenkomst met Refu Interim vzw: goedkeuring

  Refu Interim is sinds 2019 actief in Sint-Niklaas en heeft als activiteit het 'matchen' van nieuwkomers als vrijwilliger aan organisaties om te helpen bij culturele en sociale activiteiten. Door het aanbieden van vrijwilligerswerk geeft Refu Interim de nieuwkomers de kans hun netwerk te vergroten met het oog op verdere participatie aan de samenleving, onder andere via het oefenen van de Nederlandse taal, waarbij de zelfredzaamheid en de integratie van de nieuwkomer worden bevorderd. 
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst met Refu Interim vzw goed te keuren.

 • 28.

  2021_GR_00265 - Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: benoeming van een commissaris van politie: goedkeuring

  In gemeenteraadszitting van 28 mei 2021 werden twee functies van commissaris van politie vacant verklaard. De functies werden gepubliceerd in de derde mobiliteitscyclus van de geïntegreerde politie in 2021. Eén persoon stelde zich kandidaat voor de functie van afdelingsmanager dringende politiehulp. Het selectiegesprek vond plaats op 10 september 2021.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de geschikte en als eerste gerangschikte kandidaat te benoemen vanaf 1 maart 2022 als commissaris van politie voor de functie van afdelingsmanager dringende politiehulp bij de Lokale Politie Sint-Niklaas.

 • 29.

  2021_GR_00266 - Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: ontslag en vervroegde pensioenaanvraag van een inspecteur: goedkeuring

  Een inspecteur van politie wil met vervroegd pensioen gaan op 1 november 2021.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontslag en de pensioenaanvraag van betrokkene goed te keuren. 

 • 30.

  2021_GR_00268 - Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: ontslag en vervroegde pensioenaanvraag van een hoofdinspecteur: goedkeuring

  Een hoofdinspecteur van politie wil met vervroegd pensioen gaan op 1 januari 2022.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontslag en de pensioenaanvraag van betrokkene goed te keuren. 

 • 31.

  2021_GR_00273 - Politieaangelegenheden: personeel: arbeidsongevallen: toekenning invaliditeitsvergoeding (VZK AO 20180705): goedkeuring

  Op 5 juli 2018 werd een inspecteur van de politie slachtoffer van een arbeidsongeval. Op 30 november 2019 heeft zij beroep aangetekend tegen de medische besluiten van Medex. Op 9 maart 2021 werden de medische besluiten na beroep aangetekend verstuurd door Medex aan de inspecteur in kwestie. Hierbij wordt de consolidatiedatum vastgesteld op 1 januari 2020 met een blijvende invaliditeit van 2 %
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning van 2 % invaliditeit goed te keuren.

 • 32.

  2021_GR_00294 - Politieaangelegenheden: personeel: arbeidsongevallen: genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid (2021/AO/13-PZ): goedkeuring

  Naar aanleiding van het arbeidsongeval van 2 juni 2021 overkomen aan een inspecteur bij lokale politie Sint-Niklaas, ondervindt betrokkene geen blijvend restletsel.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning van 0 % invaliditeit goed te keuren. 

 • 33.

  2021_GR_00298 - Politieaangelegenheden: personeel: arbeidsongevallen: genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid (2021/AO/05-PZ): goedkeuring

  Naar aanleiding van het arbeidsongeval van 6 mei 2021 overkomen aan een inspecteur bij lokale politie Sint-Niklaas, ondervindt betrokkene geen blijvend restletsel.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning van 0 % invaliditeit goed te keuren. 

 • 34.

  2021_GR_00299 - Politieaangelegenheden: personeel: arbeidsongevallen: genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid (2021/AO/03-PZ): goedkeuring

  Naar aanleiding van het arbeidsongeval van 5 februari 2021 overkomen aan een inspecteur bij lokale politie Sint-Niklaas, ondervindt betrokkene geen blijvend restletsel.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning van 0 % invaliditeit goed te keuren. 

 • 35.

  2021_GR_00300 - Politieaangelegenheden: personeel: arbeidsongevallen: genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid (2021/AO/07-PZ): goedkeuring

  Naar aanleiding van het arbeidsongeval van 10 mei 2021 overkomen aan een medewerker bij lokale politie Sint-Niklaas, ondervindt betrokkene geen blijvend restletsel.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning van 0 % invaliditeit goed te keuren. 

 • 36.

  2021_GR_00292 - Machtiging ambtenaren tot vaststelling van inbreuken op de verkeersborden C3 en F103, uitsluitend vastgesteld met automatisch werkende toestellen: goedkeuring

  In uitvoering van het mobiliteitsplan en het wijkcirculatieplan wordt in bepaalde straten een autoluwe zone ingericht, aangeduid en afgebakend met het verkeersbord C3 (verboden toegang) of het verkeersbord F103/F105 (voetgangerszone). De toegang tot deze autoluwe zones wordt gemonitord door een ANPR-camera (camera die gebruikmaakt van de techniek van automatische nummerplaatherkenning).
  Aan de hand van een lijst van nummerplaten van voertuigen die op basis van het gemeentelijk reglement toegang hebben tot één of meer autoluwe zones (zogenaamde witte lijst), zal worden nagegaan of het door de camera geregistreerde voertuig al dan niet rechtmatig de betrokken zone mocht inrijden.
  In het geval het voertuig de betrokken zone niet mocht inrijden, is door middel van de ANPR-camera een inbreuk vastgesteld op het verkeersbord C3 of het verkeersbord F103. In dit geval zal op basis van de camerabeelden een vaststelling worden opgemaakt die vervolgens zal worden overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar voor het opstarten van de procedure tot het opleggen van een administratieve geldboete.
  De vaststellingen die zullen worden verwerkt door de afdeling verkeer van de lokale politie moeten worden ondertekend door ofwel een ambtenaar gemachtigd om GAS-vaststellingen te doen, ofwel een politieambtenaar.
  Twee personeelsleden van de stad, tewerkgesteld bij de afdeling verkeer van de lokale politie, hebben hiertoe een opleiding gevolgd bij het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) te Asse.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd machtiging te verlenen aan beide personeelsleden tot het doen van vaststellingen inzake overtredingen op het verkeersbord C3 en F103, uitsluitend vastgesteld met automatisch werkende toestellen.

 • 37.

  2021_GR_00274 - Decretale graden: statutair adjunct-financieel directeur: kennisneming pensioendatum en verlenen eretitel: goedkeuring

  De heer Luc Vermeiren, voltijds statutair adjunct-financieel directeur, zal met ingang van 1 mei 2022 met pensioen gaan.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de ingangsdatum van zijn vervroegd rustpensioen en hem de eretitel van adjunct-financieel directeur te verlenen. 

 • PLANNING COMMISSIES