Terug gemeenteraad

vr 22/10/2021 - 19:00 gemeenteraadzaal

OPENBARE ZITTING

Politie

Politie

Ondersteuning financiën

Boekhouding

Dienstverlening

Toerisme

Techniek

Overheidsopdrachten en administratie

Omgeving

Plannen en ontwikkelen

 • In uitvoering van het mobiliteitsplan en het wijkcirculatieplan werd in bepaalde straten een autoluwe zone ingericht, aangeduid en afgebakend met het verkeersbord C3 (verboden toegang) of het verkeersbord F103 (voetgangerszone). De toegang tot deze autoluwe zones zal worden gemonitord door ANPR-camera's (camera's die gebruik maken van de techniek van automatische nummerplaatherkenning).
  Artikel 3, 3° van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties bepaalt dat overtredingen van de bepalingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, uitsluitend vastgesteld door automatisch werkende toestellen, kunnen worden bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie wanneer het gemeentelijk politiereglement hierin voorziet. Het algemeen politiereglement voorziet dat het niet in acht nemen van het verkeersbord C3 en F103 kan worden bestraft met een administratieve geldboete.
  Omdat de lokale politie de beelden van de ANPR-camera's door middel van een lokale server zal verwerken voor het opmaken van vaststellingen die vervolgens zullen worden overgemaakt aan de dienst van de sanctionerend ambtenaar, is de lokale politie verantwoordelijke voor de verwerking, en vallen deze camera's onder het toepassingsgebied van de wet op het politieambt van 5 augustus 1992, gewijzigd door de wet van 21 maart 2018.
  Artikel 25/4 van deze wet bepaalt dat een politiedienst camera's kan gebruiken in een niet-besloten plaats op het grondgebied dat onder zijn bevoegdheid valt mits een voorafgaande principiële toestemming van de gemeenteraad wanneer het gaat om een politiezone.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het gebruik van ANPR-camera's voor toegangscontrole van de autoluwe zones goed te keuren.

 • Wijkcirculatie vormt één van de bouwblokken van het mobiliteitsplan (goedgekeurd in 2015). Na een breed participatief traject (de wijkrondes) keurde het college van burgemeester en schepenen in zitting van 7 augustus 2017 het wijkcirculatieplan goed. Het doorvoeren van deze circulatiemaatregelen moet de leefbaarheid en de bereikbaarheid naar een optimaler niveau tillen.
  Binnen het mobiliteitsplan werden de basisprincipes van de wijkcirculatie vastgelegd. De rondweg fungeert als verdeelweg voor de wijken die via één duidelijke invals- en uitvalsweg bereikbaar zijn. Een interferentie tussen de lussen is niet mogelijk voor gemotoriseerd verkeer. Zachte weggebruikers en het openbaar vervoer hebben daarentegen een maximale doorwaadbaarheid in de stad.
  Het wijkcirculatieplan wordt gefaseerd uitgerold. In een volgende fase worden twee zones ingericht als autoluwe zone met name de Collegestraat en de Kroonmolenstraat. De autoluwe zones worden afgebakend met een verkeersbord 'verboden doorgang' met uitzondering van vergunningshouders. De vergunninghouders zullen op basis van hun plaats op de 'witte lijst' een toegang krijgen. Verder worden er twee verkeersfilters ingevoerd met name in de Breedstraat en de Goudenregenlaan. Deze krijgen een zelfde afbakening en statuut als de autoluwe zones. Ook twee voetgangerszones (Stationsstraat en Nieuwstraat) krijgen ter hoogte van de aansluiting van de Grote Markt een ANPR (automatic number plate recognition) om de rechtmatigheid van toegang te checken. Om te weten wie een doorgang krijgt (en dus op de 'witte lijst' terecht komt), is een toegangsreglement nodig.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het toegangsreglement voor de autoluwe zones en verkeersfilters goed te keuren.

 • Voor de aanleg van een nieuwe duiker moet een onderdoorpersing onder de westelijke tangent gebeuren ter hoogte van spoorlijn 59. Hiervoor moet een deel van een restperceel van het Agentschap Wegen en Verkeer ingenomen worden.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan en de voorwaarden van de ontwerpakte vast te stellen.

 • Vanaf 1 januari 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren één woonactor vormen met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij. Elke woonmaatschappij moet in een uniek, niet-overlappend werkingsgebied opereren. Gemeenten moeten ten laatste op 31 oktober 2021 een voorstel van werkingsgebied voor de toekomstige woonmaatschappij indienen bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om bij de Vlaamse Woonmaatschappij voor Sociaal Wonen het voorstel in te dienen om één woonmaatschappij op te richten in Sint-Niklaas met als werkingsgebied Sint-Niklaas.

 • Ingevolge het ontslag van mevrouw Marijke Henne als raadslid en schepen, moet zij vervangen worden als lid in de raad van bestuur van de Maatschappij voor de Huisvesting. De maatschappij zorgt voor woongelegenheden met het oog op de huidige maatschappelijke behoeften voor kwetsbare doelgroepen en mensen met een bescheiden inkomen.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de heer Guy Hanssens voor te dragen als lid van de raad van bestuur van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting cv.

Cultuur en vrije tijd

Bibliotheek

 • In zitting van 22 maart 2019 stelde de gemeenteraad de beheerscommissie van de stedelijke openbare bibliotheek samen. De N-VA-fractie vraagt de vervanging van een lid van de afvaardiging van haar fractie in de beheerscommissie van de stedelijke openbare bibliotheek.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

 • De Paul Snoekprijs is een driejaarlijkse prijs uitgereikt door het stadsbestuur van Sint-Niklaas waarbij een bundel Nederlandstalige poëzie bekroond wordt. Deze prijs werd sinds de start in 1991 uitgereikt op basis van diverse criteria, dit zonder dat er een vaststaand reglement was. Met de opmaak van het reglement is er een kader gecreëerd waarop de vakjury zich kan baseren om een laureaat te selecteren.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement van de Paul Snoekprijs goed te keuren.

Ondersteuning cultuur en vrije tijd

Welzijn

Welzijn staf

 • Het ontmoetingshuis Zigzag verbindt zich ertoe via zijn werking:
  - laagdrempelige ontmoeting aan te bieden voor mensen in begeleiding binnen de geestelijke gezondheidszorg;
  - ontspannende en vormende activiteiten te organiseren, al dan niet in samenwerking met externe partners;
  - een vrijwilligerswerking te coördineren voor de uitvoering van alle taken in het ontmoetingshuis met maximale participatie van de bezoekers;
  - zich mee in te schakelen in buurt- en/of op herstel en emancipatie gerichte activiteiten;
  - bezoekers gericht te onthalen en indien gewenst door te verwijzen naar het reguliere welzijnsaanbod;
  - bezoekers actief toe te leiden naar het sociocultureel aanbod.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus vzw, ontmoetingshuis Zigzag, goed te keuren.

 • Babbelonië is een wekelijkse samenkomst van Nederlands- en anderstaligen op een vaste dag in de week. Deze bijeenkomst duurt twee uur en heeft als basisactiviteit conversatie in het Nederlands over dagelijkse dingen zoals familie, werk en vrije tijd. De belangrijkste doelstellingen zijn sociale contacten en ontmoeting, maatschappelijke integratie, taalstimulering en interculturele uitwisseling. De anderstaligen oefenen hun Nederlands en de deelnemers leren omgaan met diversiteit in een ongedwongen sfeer.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst met Avansa Waas-en-Dender vzw in het kader van de organisatie van Babbelonië goed te keuren.

 • Refu Interim is sinds 2019 actief in Sint-Niklaas en heeft als activiteit het 'matchen' van nieuwkomers als vrijwilliger aan organisaties om te helpen bij culturele en sociale activiteiten. Door het aanbieden van vrijwilligerswerk geeft Refu Interim de nieuwkomers de kans hun netwerk te vergroten met het oog op verdere participatie aan de samenleving, onder andere via het oefenen van de Nederlandse taal, waarbij de zelfredzaamheid en de integratie van de nieuwkomer worden bevorderd. 
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst met Refu Interim vzw goed te keuren.

Aanvullende punten

BESLOTEN ZITTING

Politie

Politie

Ondersteuning financiën

Verzekeringen

Ondersteuning

GAS

 • In uitvoering van het mobiliteitsplan en het wijkcirculatieplan wordt in bepaalde straten een autoluwe zone ingericht, aangeduid en afgebakend met het verkeersbord C3 (verboden toegang) of het verkeersbord F103/F105 (voetgangerszone). De toegang tot deze autoluwe zones wordt gemonitord door een ANPR-camera (camera die gebruikmaakt van de techniek van automatische nummerplaatherkenning).
  Aan de hand van een lijst van nummerplaten van voertuigen die op basis van het gemeentelijk reglement toegang hebben tot één of meer autoluwe zones (zogenaamde witte lijst), zal worden nagegaan of het door de camera geregistreerde voertuig al dan niet rechtmatig de betrokken zone mocht inrijden.
  In het geval het voertuig de betrokken zone niet mocht inrijden, is door middel van de ANPR-camera een inbreuk vastgesteld op het verkeersbord C3 of het verkeersbord F103. In dit geval zal op basis van de camerabeelden een vaststelling worden opgemaakt die vervolgens zal worden overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar voor het opstarten van de procedure tot het opleggen van een administratieve geldboete.
  De vaststellingen die zullen worden verwerkt door de afdeling verkeer van de lokale politie moeten worden ondertekend door ofwel een ambtenaar gemachtigd om GAS-vaststellingen te doen, ofwel een politieambtenaar.
  Twee personeelsleden van de stad, tewerkgesteld bij de afdeling verkeer van de lokale politie, hebben hiertoe een opleiding gevolgd bij het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) te Asse.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd machtiging te verlenen aan beide personeelsleden tot het doen van vaststellingen inzake overtredingen op het verkeersbord C3 en F103, uitsluitend vastgesteld met automatisch werkende toestellen.

Personeel (staf)