Terug
Gepubliceerd op 10/11/2023

Agenda  gemeenteraad

vr 24/11/2023 - 19:00 gemeenteraadzaal
 • 1.

  2023_GR_00311 - Gemeenteraad: kennisneming ontslag van een raadslid en aanstelling van een opvolger: goedkeuring

  Raadslid Lore Baeten is sinds 23 juni 2023 verhinderd wegens ouderschapsverlof. Het raadslid wenst nu haar mandaat definitief neer te leggen.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het ontslag, over te gaan tot haar definitieve vervanging als raadslid, de geloofsbrieven goed te keuren, kennis te nemen van de eedaflegging van raadslid Anita Dhollander en de rangorde vast te stellen.

 • 2.

  2023_GR_00312 - Gemeenteraad: wijziging samenstelling gemeenteraadscommissies: goedkeuring

  Naar aanleiding van de definitieve vervanging als raadslid van mevrouw Lore Baeten door mevrouw Anita Dhollander vraagt de CD&V-fractie de samenstelling van enkele gemeenteraadscommissies te wijzigen.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

 • 3.

  2023_GR_00287 - Notulen en zittingsverslag gemeenteraadszitting 20 oktober 2023: goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraadszitting van 20 oktober 2023 goed te keuren.

 • 4.

  2023_GR_00288 - Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: vacant verklaren van een functie van inspecteur van politie (afdeling dringende politiehulp, interventie): goedkeuring

  Een inspecteur van de interventiedienst dient haar vrijwillig ontslag in en verlaat op 1 december 2023 de lokale politie Sint-Niklaas om elders te gaan werken. Haar vrijwillig ontslag wordt ter aanvaarding voorgelegd aan de gemeenteraad in het geheime gedeelte van huidige zitting. Als gevolg hiervan ontstaat er een vacature van inspecteur bij de afdeling dringende politiehulp, dienst interventie.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een functie van inspecteur van politie vacant te verklaren voor de afdeling dringende politiehulp, dienst interventie.

 • 5.

  2023_GR_00291 - Financiën: kwijtschelding standgelden verplaatste markt: goedkeuring

  De donderdagse markt wordt extra verplaatst omwille van de opstelling van Sint in de Piste op de Grote Markt tijdens de maand november. Voorgesteld wordt om het standgeld kwijt te schelden tijdens deze maand. Net zoals andere afwijkingen van belasting- en retributiereglementen moet deze tijdelijke, uitzonderlijke maatregel worden goedgekeurd door de gemeenteraad.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de standgelden voor markthouders (belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein) tijdens de maand november 2023 niet aan te rekenen en akkoord te gaan met de afwijking op het huidige belastingreglement op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein.

 • 6.

  2023_GR_00289 - Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Activiteiten Cultuurcentrum Sint-Niklaas vzw: kennisneming budgetwijziging 2023 en budget 2024 en goedkeuring dotatie en eenmalige toelage

  Activiteiten Cultuurcentrum Sint-Niklaas vzw (ACCSI vzw) heeft als opdracht de volledige programmering (receptief en eigen aanbod) te organiseren in de stedelijke infrastructuur behorend tot het cultuurcentrum. Artikel 12 van de samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur Sint-Niklaas en ACCSI vzw bepaalt dat het budget van de vereniging aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de budgetwijziging 2023 en het budget 2024 en de daarin voorziene dotatie goed te keuren.

 • 7.

  2023_GR_00290 - Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas vzw: kennisneming budget 2024 en goedkeuring dotatie 2024

  Artikel 11 van de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Sint-Niklaas en Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas vzw (JOS vzw) bepaalt dat het budget van de vereniging aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het budget 2024 van JOS vzw en de daarin voorziene dotatie goed te keuren.

 • 8.

  2023_GR_00283 - Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Farys: buitengewone algemene vergadering: kennisneming agenda en bepaling mandaat vertegenwoordigers

  Farys verzorgt verschillende diensten in het publieke domein voor de deelnemende steden en gemeenten, op het vlak van drinkwaterdistributie en -transport en zuivering. Farys nodigt stadsbestuur Sint-Niklaas uit tot de buitengewone algemene vergadering op 15 december 2023.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van deze vergadering en het mandaat te bepalen van de vertegenwoordigers in deze vergadering.

 • 9.

  2023_GR_00284 - Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Intergem: buitengewone algemene vergadering: kennisneming agenda en bepaling mandaat vertegenwoordiger

  De intercommunale vereniging voor energieleveringen in Midden-Vlaanderen (Intergem) nodigt stadsbestuur Sint-Niklaas uit op de buitengewone algemene vergadering die doorgaat op 14 december 2023.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van deze vergadering en de partiële splitsing goed te keuren en het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering. 

 • 10.

  2023_GR_00292 - Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Cipal dv: algemene vergadering: kennisneming agenda en bepaling mandaat vertegenwoordiger

  Cipal dv is een dienstverlenende vereniging die focust op het gezamenlijk aankopen van it-oplossingen en -diensten, het verzorgen en beheren van veilige informatiestromen en het bundelen van krachten om de uitdagingen inzake 'smart cities' gezamenlijk aan te pakken. Cipal nodigt de stad uit op de algemene vergadering van 14 december 2023.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van deze vergadering en het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering.

 • 11.

  2023_GR_00326 - Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: intergemeentelijk samenwerkingsverband van het Land van Waas: buitengewone algemene vergadering: kennisneming agenda en bepaling mandaat vertegenwoordiger

  Het intergemeentelijk samen­werkingsverband van het Land van Waas (Interwaas) nodigt de stad uit tot de buitengewone algemene vergadering op 6 december 2023.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van deze vergadering en het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering.

 • 12.

  2023_GR_00310 - Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Intergemeentelijke Samenwerking Westlede: buitengewone algemene vergadering: kennisneming agenda en bepaling mandaat vertegenwoordiger

  De Intergemeentelijke Samenwerking Westlede (crematoriumbeheer) nodigt de stad uit op de buitengewone algemene vergadering op 12 december 2023.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van deze vergadering en het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering.

 • 13.

  2023_GR_00309 - Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Zefier cvba: buitengewone algemene vergadering: kennisneming agenda en bepaling mandaat vertegenwoordiger

  In overeenstemming met artikel 27 van de statuten nodigt Zefier cvba de stad uit op de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op dinsdag 19 december 2023. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van deze vergadering en het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering.

 • 14.

  2023_GR_00293 - Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas vzw: wijziging aanduiding leden algemene vergadering: goedkeuring

  Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas vzw (JOS vzw) ondersteunt alle erkende jeugdwerkinitiatieven in Sint-Niklaas op maat en wil daarmee deelname van alle kinderen en jongeren in onze stad aan jeugdwerkprojecten bevorderen.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met een wijziging in de samenstelling van de leden in de algemene vergadering van JOS vzw.

 • 15.

  2023_GR_00294 - Stedelijke openbare bibliotheek: beheerscommissie: vervanging lid: goedkeuring

  In zitting van 22 maart 2019 stelde de gemeenteraad de beheerscommissie van de stedelijke openbare bibliotheek samen. De Groen-fractie vraagt de vervanging van één lid in de beheerscommissie van de bibliotheek. 
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

 • 16.

  2023_GR_00295 - Stedelijke academie voor muziek, woord en dans: academieraad: wijziging lid: goedkeuring

  De gemeenteraad in zitting van 22 maart 2019 duidde de vertegenwoordigers aan voor de academieraad voor de stedelijke academie voor muziek, woord en dans (SAMWD).
  Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd een vertegenwoordiger te wijzigen. 

 • 17.

  2023_GR_00313 - Overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het kader van het reglement op de belasting op de ophaling en verwerking van restafval (huisvuil): verlenging: goedkeuring

  In het kader van het 'diftar huis-aan-huis' project is een reglement op de belasting op de ophaling en verwerking van restafval (huisvuil) ingevoerd dat geldt tot en met 31 december 2025. Een groot deel van de personen die aan de voorwaarden voldoen om een vermindering van deze belasting te bekomen, zijn gekend bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). Om de gegevens van deze personen van de KSZ te verkrijgen, heeft de stad een overeenkomst afgesloten die eindigt op 31 december 2023.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) met twee jaar te verlengen.

 • 18.

  2023_GR_00314 - Kroonmolen aan Zet: reglement wijkbudget: goedkeuring

  Met 'Kroonmolen aan Zet' zetten we in op de uitdaging 'in een pilootwijk gebiedsgericht werken' uit de huidige meerjarenplanning. Eén van de katalysatoren om het wijknetwerk te verbinden rond de noden in de Kroonmolenwijk is een wijkbudget.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement wijkbudget goed te keuren.

 • 19.

  2023_GR_00296 - Werken: raamovereenkomst voor onderhoudswerken aan bitumineuze verhardingen: wijze van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, raming en voorwaarden van de opdracht 'raamovereenkomst voor onderhoudswerken aan bitumineuze verhardingen' goed te keuren.

 • 20.

  2023_GR_00297 - Werken: raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers voor de aanleg, het vernieuwen en het herstellen van trottoirs en fietspaden en voor het uitvoeren van diverse wegenwerken: wijze van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, raming en voorwaarden van de opdracht 'raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers voor de aanleg, het vernieuwen en het herstellen van trottoirs en fietspaden en voor het uitvoeren van diverse wegenwerken ' goed te keuren.

 • 21.

  2023_GR_00298 - Werken: aansluiting Hoogkameren: wijze van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, raming en de voorwaarden voor de opdracht 'aansluiting Hoogkameren' goed te keuren.

 • 22.

  2023_GR_00319 - Werken: stadswinkel en stadsarchief: inrichting vast meubilair: eindafrekening: kennisneming

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de eindafrekening van de opdracht 'stadswinkel en stadsarchief: inrichting vast meubilair'.

 • 23.

  2023_GR_00320 - Werken: realisatie stadswinkel en stadsarchief: afsluiten dading: goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het afsluiten van een dading met de aannemer voor de opdracht 'Realisatie stadswinkel en stadsarchief'.

 • 24.

  2023_GR_00327 - Werken: uitbreiden van het bufferbekken op waterloop 1273: eindafrekening: kennisneming

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de eindafrekening van de opdracht 'uitbreiden van het bufferbekken op waterloop 1273'.

 • 25.

  2023_GR_00299 - Diensten: stad, OCMW en politiezone: instap raamovereenkomst Creat voor fysiek aangeleverde uitgaande post: goedkeuring

  In zitting van 25 augustus 2023 besliste de gemeenteraad toe te treden tot de Creat aankoopcentrale. Deze aankoopcentrale heeft een raamovereenkomst afgesloten voor fysiek aangeleverde uitgaande post met de firma Postalia Belgium nv (onder de merknaam EasyPost), Drève Gustave Fache 1, 7700 Moeskroen.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd in te stappen op deze raamovereenkomst voor zowel de stad, OCMW als de politiezone.

 • 26.

  2023_GR_00315 - Diensten: ICT: instap raamcontract Kampenhout: verhoging raming perceel 3: goedkeuring

  In de gemeenteraad van 20 oktober 2023 werd de instap in het afgesloten raamcontract van de gemeente Kampenhout goedgekeurd. Afdeling ICT vraagt nu de indicatieve raming voor perceel 3 te verhogen.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze verhoging goed te keuren.

 • 27.

  2023_GR_00316 - Diensten: ICT: instap raamcontract Vlaamse overheid voor telecommunicatiediensten: goedkeuring

  De Vlaamse overheid heeft een raamovereenkomst afgesloten voor telecommunicatiediensten. De afdeling ICT stelt voor in te stappen in de raamovereenkomst.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan in te stappen in deze raamovereenkomst.

 • 28.

  2023_GR_00317 - Diensten: politie: instap afgesloten raamcontract Vlaamse overheid voor telecommunicatiediensten: goedkeuring

  De politiezone wenst in te stappen in de reeds afgesloten raamovereenkomst voor telecommunicatiediensten. De indicatieve raming voor deze instap bedraagt 470.000 EUR, inclusief btw.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de instap in deze reeds afgesloten raamovereenkomst goed te keuren.

 • 29.

  2023_GR_00318 - Leveringen: dienst schoonmaak: leveren van milieuverantwoorde schoonmaakproducten, -materialen en papierwaren - fase 2 - gunningsbestek: wijze van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

  Er werd een gunningsbestek opgemaakt voor het leveren van milieuverantwoorde schoonmaakproducten,-materialen en papierwaren – fase 2.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, raming en voorwaarden goed te keuren.

 • 30.

  2023_GR_00300 - Cluster techniek: deelname TruStone convenant: goedkeuring

  Met mail van 23 oktober 2023 vragen de ministers Jan Jambon en Bart Somers of stad Sint-Niklaas wenst deel te nemen aan het TruStone initiatief waarbij men zich engageert tot een meer duurzame en verantwoordelijke productie en inkoop van natuursteen.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het afsluiten van de TruStone convenant goed te keuren.

 • 31.

  2023_GR_00301 - Zakelijke rechten: Steuncomité 7de FOS vzw: herziening renteloze lening met hypothecair mandaat: voorwaarden akte: goedkeuring

  Bij akte van 30 mei 2013 werd door stad Sint-Niklaas aan Steuncomité 7de FOS vzw een renteloze lening met hypothecair mandaat toegestaan voor het bouwen van een nieuw jeugdheem op een perceel grond gelegen Beeldstraat 2a, 9100 Sint-Niklaas. Tot op heden werd deze lening nog niet opgenomen en de bouwplannen zijn ondertussen gewijzigd. Gelet op het feit dat de prijzen voor bouwmaterialen sterk gestegen zijn vraagt Steuncomité 7de FOS vzw om de renteloze lening te herzien.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorwaarden van de ontwerpakte tot wijziging goed te keuren.

 • 32.

  2023_GR_00321 - Zakelijke rechten: rioproject Zwaanaarde: Leebrugstraat: overeenkomsten innemingen 2, 5 en 6: goedkeuring

  Voor de heraanleg van de Leebrugstraat, in combinatie met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, zijn een aantal innemingen noodzakelijk.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de overeenkomsten die werden afgesloten met de eigenaars van de innemingen 2, 5 en 6. 

 • 33.

  2023_GR_00302 - WoonST: kennisneming huishoudelijk reglement en goedkeuring toewijzingsreglement

  De voorzitter van de toewijzingsraad van WoonST maakt het ontwerp van toewijzingsreglement WoonST en het ontwerp huishoudelijk reglement toewijzingsraad WoonST over aan de gemeenteraad.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp toewijzingsreglement WoonST goed te keuren en kennis te nemen van het ontwerp huishoudelijk reglement WoonST.

 • 34.

  2023_GR_00323 - Ontwerp rup De Raap: voorlopige vaststelling

  Er wordt een rup opgemaakt voor de realisatie van een buurtbos.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp rup voorlopig vast te stellen, waarna een openbaar onderzoek zal gehouden worden.

 • 35.

  2023_GR_00324 - Beleidsplan lokale voedingsstrategie 'Boer en Burger': goedkeuring

  Het idee om een lokale voedingsstrategie op te maken voor Sint-Niklaas is van onderuit gestart. In 2018 gingen deelnemers van het atelier ‘Sint-Niklaas slimme stad’ op zoek naar concrete projecten rond maatschappelijke uitdagingen. Eén van de gekozen uitdagingen was het ontwikkelen van een lokale voedingsstrategie voor Sint-Niklaas.
  In 2021 startte onder begeleiding van experten Let us en Rikolto. In 2022 werd er aan de nota geschreven door externe experten, de stad, de klimaatcoach van de scholen en een medewerker van Avansa Waas-en-Dender. Midden dat jaar was er een eerste draft beleidsplan 'lokale voedingsstrategie Boer en Burger' klaar. In 2023 herwerkte de dagelijkse landbouwraad de nota in overleg met de bevoegde administratie en schepenen van de stad.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het beleidsplan lokale voedingsstrategie 'Boer en Burger' goed te keuren.

 • 36.

  2023_GR_00328 - Convenant met betrekking tot de uitbating van een vaste kansspelinrichting klasse IV: wedkantoor Tierce Ladbroke nv: weigering

  De vestiging en uitbating van vaste kansspelinrichtingen klasse IV, beter gekend als wedkantoren, is geregeld in de wet op de kansspelen van 7 mei 1999. Zij moeten beschikken over een vergunning F2 van de kansspelcommissie. Om deze vergunning te verkrijgen moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn, waaronder een advies van de burgemeester en het afsluiten van een convenant. Het convenant is sedert 25 mei 2021 vereist bij het indienen van een vraag tot toekenning of hernieuwing van vergunning F2. De stad ontving op 19 september 2023 een vraag tot verderzetting van de exploitatie van wedkantoor Tierce Ladbroke nv, Waversesteenweg 1100/3, 1160 Oudergem, en als ondernemingsnummer 0422.876.943 voor het agentschap 105, Plezantstraat 4, 9100 Sint-Niklaas.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zich uit te spreken betreffende het afsluiten van een convenant.

 • 37.

  2023_GR_00303 - Regiobib Biblio Waas: eengemaakt dienstreglement: goedkeuring

  Op 9 mei 2022 ging het college van burgemeester en schepenen akkoord om de samenwerking regiobib uit te werken tegen 1 januari 2024, dit samen met negen andere Wase gemeenten.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het eengemaakt dienstreglement regiobib Waas goed te keuren.

 • 38.

  2023_GR_00304 - Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas vzw: algemene vergadering: kennisneming agenda en bepaling mandaat vertegenwoordiger

  Stad Sint-Niklaas vormt in de algemene vergadering van Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas vzw (JOS vzw) slechts één lid (categorie A). Ingevolge artikel 246 § 2 van het decreet lokaal bestuur moeten de vertegenwoordigers van de gemeente handelen overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad. Dit betekent dat de gemeenteraad, voorafgaand aan de algemene vergadering, akte moet nemen van de agenda van deze vergadering en het standpunt van het stadsbestuur moet bepalen dat door de vertegenwoordiger(s) van de stad moet worden ingenomen op de algemene vergadering. De stad beschikt over de meerderheid van stemmen in de algemene vergadering en wordt vertegenwoordigd door schepen Bart De Bruyne, tevens voorzitter.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering van JOS vzw, die plaatsvindt op 7 december 2023, en het mandaat van de vertegenwoordiger te bepalen.

 • 39.

  2023_GR_00305 - Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Activiteiten Cultuurcentrum Sint-Niklaas vzw: algemene vergadering: kennisneming agenda en bepaling mandaat vertegenwoordiger

  Stad Sint-Niklaas vormt in de algemene vergadering van Activiteiten Cultuurcentrum Sint-Niklaas vzw (ACCSI vzw) slechts één lid (categorie A). Ingevolge artikel 246 § 2 van het decreet lokaal bestuur moeten de vertegenwoordigers van de gemeente handelen overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad. Dit betekent dat de gemeenteraad voorafgaand aan de algemene vergadering kennis moet nemen van de agenda van deze vergadering en het standpunt van het stadsbestuur moet bepalen dat door de vertegenwoordiger van de stad moet worden ingenomen op de algemene vergadering. De stad beschikt over de meerderheid van stemmen in de algemene vergadering en wordt vertegenwoordigd door schepen Filip Baeyens, tevens voorzitter.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering van ACCSI vzw die doorgaat op maandag 4 december 2023 en het mandaat van de vertegenwoordiger te bepalen.

 • 40.

  2023_GR_00325 - Verlenging samenwerkingsovereenkomst met Refu Interim vzw: goedkeuring

  Refu Interim is sinds 2019 actief in Sint-Niklaas en heeft als activiteit het 'matchen' van nieuwkomers als vrijwilliger aan organisaties, om te helpen bij o.a. culturele en sociale activiteiten. Door het aanbieden van vrijwilligerswerk geeft Refu Interim de nieuwkomers de kans hun netwerk te vergroten met het oog op verdere participatie aan de samenleving, onder andere via het oefenen van de Nederlandse taal, waarbij de zelfredzaamheid en de integratie van de nieuwkomer worden bevorderd.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met Refu Interim vzw goed te keuren.

 • 41.

  2023_GR_00306 - Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: ontslag en vervroegde pensioenaanvraag van een hoofdinspecteur: goedkeuring

  Een hoofdinspecteur van politie wil met vervroegd pensioen gaan op 1 mei 2024. Hij bevindt zich momenteel reeds in non-activiteit voorafgaand aan het pensioen sinds 1 juli 2022. 
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontslag en de pensioenaanvraag van betrokkene goed te keuren. 

 • 42.

  2023_GR_00307 - Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: ontslag en vervroegde pensioenaanvraag van een hoofdinspecteur: goedkeuring

  Een hoofdinspecteur van politie wil met vervroegd pensioen gaan op 1 mei 2024. Zij bevindt zich momenteel reeds in non-activiteit voorafgaand aan het pensioen sinds 1 januari 2022. 
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontslag en de pensioenaanvraag van betrokkene goed te keuren. 

 • 43.

  2023_GR_00308 - Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: aanvaarding vrijwillig ontslag van een inspecteur van politie: goedkeuring

  Een inspecteur van de dienst dringende politiehulp verlaat het korps en de geïntegreerde politie om elders te werken. Op 25 oktober 2023 diende zij haar vrijwillig ontslag in bij de korpschef van de lokale politie Sint-Niklaas. Voor vastbenoemde medewerkers geldt een opzegtermijn van één maand, die start in de maand na het indienen van het vrijwillig ontslag. Als gevolg hiervan gaat het vrijwillig ontslag in op 1 december 2023.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het vrijwillig ontslag van betrokkene te aanvaarden. 

 • PLANNING COMMISSIES