Terug gemeenteraad

vr 24/11/2023 - 19:00 gemeenteraadzaal

OPENBARE ZITTING

Politie

Politie

Ondersteuning financiën

Belastingen

 • De donderdagse markt wordt extra verplaatst omwille van de opstelling van Sint in de Piste op de Grote Markt tijdens de maand november. Voorgesteld wordt om het standgeld kwijt te schelden tijdens deze maand. Net zoals andere afwijkingen van belasting- en retributiereglementen moet deze tijdelijke, uitzonderlijke maatregel worden goedgekeurd door de gemeenteraad.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de standgelden voor markthouders (belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein) tijdens de maand november 2023 niet aan te rekenen en akkoord te gaan met de afwijking op het huidige belastingreglement op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein.

Boekhouding

Dienstverlening

Bestuursadministratie

Dienstverlening

Participatie

 • Met 'Kroonmolen aan Zet' zetten we in op de uitdaging 'in een pilootwijk gebiedsgericht werken' uit de huidige meerjarenplanning. Eén van de katalysatoren om het wijknetwerk te verbinden rond de noden in de Kroonmolenwijk is een wijkbudget.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement wijkbudget goed te keuren.

Techniek

Overheidsopdrachten en administratie

Omgeving

Plannen en ontwikkelen

 • Bij akte van 30 mei 2013 werd door stad Sint-Niklaas aan Steuncomité 7de FOS vzw een renteloze lening met hypothecair mandaat toegestaan voor het bouwen van een nieuw jeugdheem op een perceel grond gelegen Beeldstraat 2a, 9100 Sint-Niklaas. Tot op heden werd deze lening nog niet opgenomen en de bouwplannen zijn ondertussen gewijzigd. Gelet op het feit dat de prijzen voor bouwmaterialen sterk gestegen zijn vraagt Steuncomité 7de FOS vzw om de renteloze lening te herzien.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorwaarden van de ontwerpakte tot wijziging goed te keuren.

 • Voor de heraanleg van de Leebrugstraat, in combinatie met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, zijn een aantal innemingen noodzakelijk.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de overeenkomsten die werden afgesloten met de eigenaars van de innemingen 2, 5 en 6. 

 • De voorzitter van de toewijzingsraad van WoonST maakt het ontwerp van toewijzingsreglement WoonST en het ontwerp huishoudelijk reglement toewijzingsraad WoonST over aan de gemeenteraad.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp toewijzingsreglement WoonST goed te keuren en kennis te nemen van het ontwerp huishoudelijk reglement WoonST.

 • Er wordt een rup opgemaakt voor de realisatie van een buurtbos.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp rup voorlopig vast te stellen, waarna een openbaar onderzoek zal gehouden worden.

 • Het idee om een lokale voedingsstrategie op te maken voor Sint-Niklaas is van onderuit gestart. In 2018 gingen deelnemers van het atelier ‘Sint-Niklaas slimme stad’ op zoek naar concrete projecten rond maatschappelijke uitdagingen. Eén van de gekozen uitdagingen was het ontwikkelen van een lokale voedingsstrategie voor Sint-Niklaas.
  In 2021 startte onder begeleiding van experten Let us en Rikolto. In 2022 werd er aan de nota geschreven door externe experten, de stad, de klimaatcoach van de scholen en een medewerker van Avansa Waas-en-Dender. Midden dat jaar was er een eerste draft beleidsplan 'lokale voedingsstrategie Boer en Burger' klaar. In 2023 herwerkte de dagelijkse landbouwraad de nota in overleg met de bevoegde administratie en schepenen van de stad.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het beleidsplan lokale voedingsstrategie 'Boer en Burger' goed te keuren.

Economie

 • De vestiging en uitbating van vaste kansspelinrichtingen klasse IV, beter gekend als wedkantoren, is geregeld in de wet op de kansspelen van 7 mei 1999. Zij moeten beschikken over een vergunning F2 van de kansspelcommissie. Om deze vergunning te verkrijgen moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn, waaronder een advies van de burgemeester en het afsluiten van een convenant. Het convenant is sedert 25 mei 2021 vereist bij het indienen van een vraag tot toekenning of hernieuwing van vergunning F2. De stad ontving op 19 september 2023 een vraag tot verderzetting van de exploitatie van wedkantoor Tierce Ladbroke nv, Waversesteenweg 1100/3, 1160 Oudergem, en als ondernemingsnummer 0422.876.943 voor het agentschap 105, Plezantstraat 4, 9100 Sint-Niklaas.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zich uit te spreken betreffende het afsluiten van een convenant.

Cultuur en vrije tijd

Bibliotheek

Jeugd

 • Stad Sint-Niklaas vormt in de algemene vergadering van Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas vzw (JOS vzw) slechts één lid (categorie A). Ingevolge artikel 246 § 2 van het decreet lokaal bestuur moeten de vertegenwoordigers van de gemeente handelen overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad. Dit betekent dat de gemeenteraad, voorafgaand aan de algemene vergadering, akte moet nemen van de agenda van deze vergadering en het standpunt van het stadsbestuur moet bepalen dat door de vertegenwoordiger(s) van de stad moet worden ingenomen op de algemene vergadering. De stad beschikt over de meerderheid van stemmen in de algemene vergadering en wordt vertegenwoordigd door schepen Bart De Bruyne, tevens voorzitter.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering van JOS vzw, die plaatsvindt op 7 december 2023, en het mandaat van de vertegenwoordiger te bepalen.

Administratief team cultuur

 • Stad Sint-Niklaas vormt in de algemene vergadering van Activiteiten Cultuurcentrum Sint-Niklaas vzw (ACCSI vzw) slechts één lid (categorie A). Ingevolge artikel 246 § 2 van het decreet lokaal bestuur moeten de vertegenwoordigers van de gemeente handelen overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad. Dit betekent dat de gemeenteraad voorafgaand aan de algemene vergadering kennis moet nemen van de agenda van deze vergadering en het standpunt van het stadsbestuur moet bepalen dat door de vertegenwoordiger van de stad moet worden ingenomen op de algemene vergadering. De stad beschikt over de meerderheid van stemmen in de algemene vergadering en wordt vertegenwoordigd door schepen Filip Baeyens, tevens voorzitter.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering van ACCSI vzw die doorgaat op maandag 4 december 2023 en het mandaat van de vertegenwoordiger te bepalen.

Welzijn

Staf welzijn

 • Refu Interim is sinds 2019 actief in Sint-Niklaas en heeft als activiteit het 'matchen' van nieuwkomers als vrijwilliger aan organisaties, om te helpen bij o.a. culturele en sociale activiteiten. Door het aanbieden van vrijwilligerswerk geeft Refu Interim de nieuwkomers de kans hun netwerk te vergroten met het oog op verdere participatie aan de samenleving, onder andere via het oefenen van de Nederlandse taal, waarbij de zelfredzaamheid en de integratie van de nieuwkomer worden bevorderd.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met Refu Interim vzw goed te keuren.

Aanvullende punten

BESLOTEN ZITTING

Politie

Politie