Terug gemeenteraad

vr 01/03/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal

OPENBARE ZITTING

Politie

Politie

Ondersteuning

Noodplanning

Personeel (staf)

  • Op 16 juni 2023 keurde de Vlaamse Regering het decreet goed tot wijziging van het provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat betreft de beëindiging van de hoedanigheid van het statutaire personeelslid. Dit zogenaamde 'ontslagdecreet' trad in werking op 1 oktober 2023. Op 12 januari 2024 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit met betrekking tot het ontslagdecreet goed. Naast de gelijkschakeling van de ontslagregels tussen contractuelen en statutairen, betekent de invoering van dit besluit ook dat de benoeming op proef voor statutaire medewerkers ophoudt te bestaan. De voorgestelde wijzigingen aan de rechtspositieregeling willen hierop een antwoord bieden. Daarnaast worden nog een aantal technische wijzigingen voorgesteld alsook een wijziging aan het arbeidsreglement met betrekking tot de openingsuren van stadhuis en welzijnshuis en de daaraan gekoppelde permanentieregeling.
    Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassingen aan de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement goed te keuren. 

Dienstverlening

Bestuursadministratie

  • Op 17 december 2023 verstuurde de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen een schrijven waarbij aan de burgemeesters wordt gevraagd een gemeenteraadbeslissing over te maken indien de intentie bestaat om te veranderen van hulpverleningszone. Op 15 januari 2024 laat de gouverneur van Oost-Vlaanderen weten dat enkele gemeenten een intentieverklaring tot wijziging van hulpverleningszone overmaakten, namelijk Laarne, Lierde, Moerbeke, Lokeren, Wetteren, Wichelen, Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht. Verder bezorgen ze ook de besluiten van de gemeenteraden van Haaltert, Denderleeuw, Erpe-Mere en Lede met daarin een standpunt aangaande de evolutie binnen de zone Zuid-Oost.
    Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de intentieverklaringen van de gemeentes Laarne, Lierde, Moerbeke, Lokeren, Wetteren, Wichelen, Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht, alsook van het, door de gemeenteraden bekrachtigde, schrijven van Haaltert, Denderleeuw, Erpe-Mere en Lede en een advies uit te brengen over de voorstellen van Moerbeke - Lokeren, Beveren - Kruibeke - Zwijndrecht, Laarne, Lierde, Wetteren en Wichelen en de burgemeester te mandateren hierover te stemmen in het provinciaal raadgevend comité van Oost-Vlaanderen op 4 maart 2024.

  • De mandaten van bestuurder binnen het bestuursorgaan van Logo Waasland worden elke drie jaar opnieuw verkozen. De huidige periode eindigt in maart 2024.
    Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een kandidaat voor te dragen voor het bestuursorgaan van Logo Waasland. 

Techniek

Overheidsopdrachten en administratie

Omgeving

Plannen en ontwikkelen

Cultuur en vrije tijd

Sport

Welzijn

Dienst kinderopvang baby's en peuters

Staf welzijn

Aanvullende punten

BESLOTEN ZITTING

Ondersteuning financiën

Verzekeringen