Terug raad voor maatschappelijk welzijn

vr 01/03/2024 - 21:00 gemeenteraadszaal

OPENBARE ZITTING

Ondersteuning

Personeel (staf)

  • Op 16 juni 2023 keurde de Vlaamse Regering het decreet tot wijziging van het provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat betreft de beëindiging van de hoedanigheid van het statutaire personeelslid goed. Dit zogenaamde 'ontslagdecreet' trad in werking op 1 oktober 2023. Op 12 januari 2024 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit met betrekking tot het ontslagdecreet goed. Naast de gelijkschakeling van de ontslagregels tussen contractuelen en statutairen, betekent de invoering van dit besluit ook dat de benoeming op proef voor statutaire medewerkers ophoudt te bestaan. De voorgestelde wijzigingen aan de rechtspositieregeling willen hierop een antwoord bieden. Daarnaast worden nog een aantal technische wijzigingen voorgesteld alsook een wijziging aan het arbeidsreglement met betrekking tot de openingsuren van stadhuis en welzijnshuis en de daaraan gekoppelde permanentieregeling.
    Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de aanpassingen aan de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement goed te keuren.


Publicaties